V E D T Æ G T E R

for

Idrætsklubben Skovbakkens Basketballafdeling

 

 

§ 1.  FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

 

Basketballafdelingen er en afdeling med selvstændig administration under Idrætsklubben ”Skovbakken” Århus ( IK Skovbakken) og er som sådan underkastet dennes vedtægter. Foreningen er medlem af Danmarks Basketball Forbund DBBF og Dansk Idrætsforbund DIF. 

Afdelingens navn "Skovbakken Basketball"  med binavn ”Skovbakken Bears”.

 

 

§ 2.    FORENINGENS FORMÅL

 

Basketballafdelingen er stiftet den 1/11 1962  og har til formål at udbrede kendskabet og interessen for basketballspillet gennem træning og deltagelse i turneringer og stævner. Samt herigennem at udvikle og bevare medlemmernes fysiske og sociale formåen.

 

 

§ 3.   KLUBDRAGT

Foreningens spilledragt er hvid trøje og sorte shorts. Sort spilledragt kan anvendes som alternativ ved sammenfald med modstanderens farver. Trøjen bærer samme Bjørnelogo som Bakken Bears og bærer klubnavnet Skovbakken Bears. Dragten skal være hel og renvasket, hvad enten det er spilleren selv eller klubben der sørger for dette.

§ 4.  MEDLEMMER 

I foreningen kan optages: 

- som aktivt medlem: enhver person, der opfylder DIF’s amatør og ordensreglement. 

- som passivt medlem: enhver, der har interesse for foreningen. 

 

Optagelse af umyndige som medlem af foreningen kræver tillige samtykke fra forældre/værge.

Medlemmer, der ved handling eller omtale skader afdelingens interesser og anseelse, kan stilles i karantæne af afdelingen med eventuel påfølgende eksklusion, godkendt af hovedforeningens repræsentantskab. 

En person, der står i restance til en anden klub, kan ikke optages som medlem førend gælden til vedkommende klub er betalt.

 

Medlemmerne har pligt til løbende at holde sig underrettet om arrangementer, aflysninger og anden information på klubben hjemmeside www.skovbakkenbasketball.dk

 

Medlemmerne har pligt til at hjælpe klubben ved afvikling af arrangementer og være en aktiv del af klubben og medvirke til at drive foreningen.

Udmeldelse skal ske skriftligt på mail eller brev til klubbens kasserer med 1 måneds varsel til den 1. i måneden.  Forudbetalt kontingent refunderes ikke. Kontingent kan opkræves indtil udmeldelse sker.

 

Klubbens medlemmer skal til enhver tid rette sig efter de bestemmelser og regler, som bestyrelsen vedtager. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra klubben. Bortvisning kan også finde sted, når et medlem gør sig skyldig i en opførsel, der efter bestyrelsens mening, skader klubbens anseelse eller dens interesser. Et bortvist medlem har ret til at få sagen behandlet på førstkommende generalforsamling. Bestyrelsens afgørelse kan også behandles på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 15 medlemmer skriftligt kræver det. Har et medlem ikke betalt kontingent i en kontingentperiode og efter udsendelse af rykkere kan bestyrelsen bortvise ham/hende. Meddelelse om bortvisning skal tilstilles Dansk Idræts Forbunds amatør- og ordensudvalg.

 

 

§ 5.   KONTINGENT

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.  Enhver person, der optages som medlem, forpligter sig til at betale kontingent for et år, medmindre særlige forhold gør sig gældende.  Ved indmeldelse i foreningen kan bestyrelsen vælge at kræve et indmeldingsgebyr. Det skal i givet fald fremgå af klubben hjemmeside på internettet, at et sådan gebyr opkræves. 

Øvrige medlemsbetingelser og kontingent samt vedtægter skal ligeledes kunne findes på hjemmesiden.

Kontingentet giver ikke ret til at deltage i andre idrætsgrene under idrætsklubben "Skovbakken", for så vidt der ikke er vedtaget særlige bestemmelser angående dette forho1d. Såfremt forholdene taler herfor, kan bestyrelsen efter ansøgning fra medlemmet fritage denne helt eller delvis for kontingent. 

Kontingentet opkræves i 2 rater og forfalder til betaling medio januar og medio august.  Sidste rettidige indbetaling er den 31/8 og 31/1. Overskrides denne frist kan bestyrelsen opkræve et ekstra gebyr på op til 10% af opkrævningens pålydende. 

Kontingentrestancer udover 1 1/2 måned kan medføre tab af medlemsrettigheder og basketballbestyrelsen kan skriftligt med 8 dages varsel udelukke medlemmet.  Et af den grund ekskluderet medlem kan først optages igen, når restancen er indbetalt. 

Kun medlemmer der har betalt kontingent anses for aktive, og har adgang til træningen og kan deltage på klubbens hold.

Medlemmer hæfter ikke personligt for afdelingens eventuelle gæld.

 

 

 

§ 6.   ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

Foreningen afholder en generalforsamling årligt inden udgangen af marts måned. 

 

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel  gennem foreningens internetforside eller gennem en skrivelse til medlemmerne.

Generalforsamlinger, der afholdes, hvor ovennævnte bestemmelser ikke er overholdt, kan erklæres ugyldige. 

Dagsordenen for den ordinære hovedgeneralforsamling skal indeholde følgende:

l.  Valg af dirigent.

2.  Formandens beretning og bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år.

3.  Forelæggelse af regnskab og budget.

4.  Fastlæggelse af kontingent

5.  Indkomne forslag

6.  Valg af bestyrelse i overensstemmelse med § 7.

7.  Valg af revisorer

8.  Bemyndigelse til bestyrelsen til at tegne nye anparter/aktier jf. 8.

9.  Uddeling af Pokaler       

10. Eventuelt 

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre et medlem ønsker skriftlig afstemning. Ved lovændringer kræves 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer for at forslaget kan vedtages. Ved andre afstemninger kræves blot almindeligt flertal af afgivne stemmer.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes med 8 dages varsel, hvis bestyrelsen eller mindst halvdelen af afdelingens aktive medlemmer anser det for nødvendigt. Hvis medlemmerne ønsker en ekstraordinær generalforsamling, skal der med begæringen følge dagsordensforslag. 

Lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal. 

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. 

Alle foreningens medlemmer, der er fyldt 15 år den 1/1 i indeværende år, er stemmeberettigede. 

Dette gælder dog ikke passive medlemmer. 

Stemmeretten gælder kun ved personligt fremmøde.  Skovbakkens Basketballs Støtteforening har taleret på generalforsamlingen. En husstand med medlemmer under 15 år har en stemme, der udføres af en af forældrene, der ikke i forvejen er medlem af afdelingen.

 

§ 7.   FORENINGENS LEDELSE 

 

Foreningens daglige ledelse varetages af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse. 

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. 

Bestyrelse består af en formand, kasserer, samt mindst 3 menige medlemmer. 

Bestyrelsen fordeler selv opgaverne imellem medlemmerne og vælger en sekretær.

 

Udover ovennævnte kan bestyrelsen forlange valg af en turneringsleder, et eliteudvalg, et seniorudvalg og et ungdomsudvalg som består af mindst et medlem i hver, som ikke behøver at sidde i bestyrelsen.

Disse udvalg konstituerer selv udvalgsformanden.

Bestyrelsen fastlægger udvalgenes arbejds- og ansvarsområder. 

Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen.   Formanden i ulige år og kassereren i lige år.  Øvrige valg til bestyrelsen og udvalg vælges for et år ad gangen. 

Bestyrelsen har pligt til at arbejde i foreningens interesse. Bestyrelsen er kun ansvarlig for generalforsamlingen og IK Skovbakken.   Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.  Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger og afholder møder efter behov.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.  I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens møder som opbevares af sekretæren. 

§ 8.  BESTYRELSENS MYNDIGHED 

Bestyrelsen er berettiget til at træffe alle dispositioner i foreningen vedrørende økonomien, herunder også køb, salg og pantsætning af fast ejendom, dog under henvisning til IK Skovbakkens love. 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kassereren. Dog skal bankudbetalinger kvitteres af  kasserer og formand eller anden bestyrelsesmedlem som bestyrelsen   beslutter to i forening.

Ved køb/salg og pantsætning af fast ejendom eller løsøre tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Såfremt et elitehold drives igennem et selskab med ejerandel af foreningen, kan kapitaludvidelse, køb og salg af aktier og anparter i dette selskab kun foretages med generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen administrerer foreningen og varetager medlemmernes sportslige interesser i overensstemmelse med disse vedtægter. 

Bestyrelsen disponerer over de faciliteter, som stilles til rådighed. 

Foreningen hæfter alene ved sin egen formue.  De enkelte medlemmer hæfter ikke personligt. 

§ 9.  FORENINGENS ØKONOMI 

Foreningens budget skal forelægges generalforsamlingen til orientering. 

Foreningen opkræver til finansiering af sine aktiviteter et kontingent, hvis størrelse fastsættes af foreningens generalforsam1ing. Foreningens drift skal økonomisk hvile i sig selv. 

 

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. 

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være

forsynet med revisorernes påtegning. 

 

 

§ 10. FORENINGENS OPHÆVELSE 

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed ekstraordinær generalforsamling. Til en sådan bestemmelse kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.  Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes, med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede. Foreningen kan dog ikke opløses, når mindst 10 medlemmer ønsker dens fortsatte beståen.

Ved opløsning af foreningen overgår en eventuel formue til Århus Kommune Sport og Fritid og skal i samarbejde med den afgående bestyrelse for Skovbakken Basketball besluttes anvendt til støtte for Basket klubber i det nordlige Århus og omegnen heraf.

§ 11. IKRAFTTRÆDELSE 

Nærværende vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 23. marts 2022Klubbens vedtægter kan hentes som pdf her:
 
 
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram